EUTC Contribution to EU Study on Radio Spectrum Policy Programme: taking stock and discussing future scenarios