EUTC – Response of Ministry of Economy & Enterprise